www.belconfect.be wordt beheerd door NV Belconfect.

 

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u als bezoeker van onze website, als klant, als leverancier of als sollicitant zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen.

 

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

 

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11)

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

 

NV BELCONFECT

Jacquetboslaan 9

7711 Dottenijs (Moeskroen)

Ondernemingsnummer 0423.103.508

 

Hierna genoemd ‘Belconfect’.

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

 

 1. Doel van de verwerking

Belconfect verwerkt uw persoonsgegevens in functie van de reden van uw contact.

 

Contactformulier website

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt.

 

 

Rekrutering bij Belconfect

Wanneer u in het kader van een sollicitatie bij Belconfect bepaalde persoonsgegevens verstrekt (rechtstreeks of via het sollicitatieformulier op onze website), dan zullen deze gegevens worden verzameld en verwerkt ter afhandeling van het verdere aanwervingsproces. Indien de rekrutering verloopt via een extern rekruteringsbureau, dan is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Ook als u rechtstreeks solliciteert bij Belconfect, dan is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.

 

 

 

Finance & Operations

In het kader van ons financieel beheer worden contactgegevens verwerkt van onze contactpersonen bij onze klanten en leveranciers. Indien u een zelfstandig leverancier bent, verwerken wij eveneens uw factuurgegevens. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Belconfect.

 

Legal

Om tegemoet te komen aan onze compliance verplichtingen en organisatie van diverse vergaderingen worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt van onze bestuursleden, aandeelhouders en ook van de eventuele wettelijke vertegenwoordigers of volmachthouders. Deze verwerking is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.


Daarnaast worden contactgegevens en andere persoonsgegevens van (zelfstandige) leveranciers verwerkt in het kader van contractbeheer. Het gaat hier meer bepaald om het verzamelen van persoonsgegevens met het oog op de opmaak van contracten en het bewaren van de originele contracten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Belconfect. Ook kunnen bepaalde persoonsgegevens van partijen betrokken bij een juridisch conflict/claim worden verwerkt met het oog om de ondersteuning bij het beheer van deze juridische conflicten/claims. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Belconfect en is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Belconfect.

 

Sales & Marketing

Wanneer u optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam en e-mailadres. Deze verwerking kadert binnen ons gerechtvaardigd belang, met name onze klanten informeren omtrent onze producten en activiteiten.

 

Tevens kan u zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval is deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.

Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, kan u zich hier te allen tijde van uitschrijven aan de hand van de uitschrijflink onderaan elke e-mail.

 

Dealer login

Wij verwerken contactgegevens van onze klanten om ze te voorzien van een account om via de dealers login toegang te krijgen tot het dealers platform. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Belconfect.

 

 1. Categorieën van persoonsgegevens

Afhankelijk van de doeleinden zoals hoger omschreven verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, foto, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, btw-nummer, handtekening)

 • Persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats)

 • In bepaalde gevallen kledingmaten: indien uw werkgever een bestelling bij ons plaatst

 

 1. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogervermelde doeleinden. Uw gegevens worden verder enkel intern verwerkt, tenzij het wettelijk verplicht is of wettelijk toegestaan is om uw gegevens te delen met derden.

 

Indien wij een extern selectiekantoor inschakelen voor het selecteren van een geschikte kandidaat, worden de persoonsgegevens verzameld lopende het aanwervingsproces eveneens gedeeld met het selectiekantoor.

 

 

Tevens kunnen uw gegevens opgeslagen worden bij derde partijen. Het gaat in dit geval om softwaretoepassingen waar wij gebruik van maken. In dergelijke gevallen worden de gegevens technisch zo goed als mogelijk afgeschermd tegen toegang tot onbevoegden (bijvoorbeeld door de gegevens te versleutelen). Bovendien zijn deze partijen steeds gebonden tot een geheimhoudingsverplichting.

 

Waar mogelijk maken wij zoveel als mogelijk gebruik van gespecialiseerde en beveiligde platformen voor de uitwisseling van uw persoonsgegevens.

 

 1. Bewaartermijn

Belconfect houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Belconfect rust.

 

 1. Doorgifte buiten de EU/EER

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Belconfect baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

Belconfect verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

 1. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

 

 1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Belconfect van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

 

 1. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Belconfect. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

 1. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Belconfect gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

 

 1. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Belconfect

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

e-mail : contact@apd-gba.be.

 

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Belconfect, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 9 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

 

 • Per e-mail: info@belconfect.be

 • Per post: Jacquetboslaan 9 – Dottenijs (Moeskroen)

 

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op https://www.belconfect.be/nl/privacy-policy

 

Deze Privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 8 november 2021.